Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

DÎNÎ TA’BÎR VE TERİMLERİ ÖĞRENMENİN

ÖNEM VE LÜZÛMU

    **        Kelimelerin belli bilim dallarında sözlük anlamlarından farklı olarak kazandığı özel manâlara ıstılahî manâ yani terim denir. Herhangi bir ilim dalında anlatılanları, ortaya konulan bilimsel gerçekleri anlayabilmek için o ilim dalının terminolojisini yani bilimsel terimlerini çok iyi öğrenmek lâzımdır. Pozitif bilimlerden matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilim dallarının nasıl belli bir sistematiği ve terminolojisi varsa dînî bilimlerin de kendine has terimleri vardır. Bunları bilmeyenlerin dînî metinleri doğru ve sağlıklı anlaması mümkün değildir. Vaktiyle Kur’ân-ı Kerîm’i Osmanlıca bir lügat yardımıyla Türkçeye çevirdiğini ifade eden birinin konuyu ne kadar hafife aldığını görünce zaman zaman bazılarının ilmî ciddiyetten ne ölçüde uzaklaştığına şahit olarak derin üzüntü duymuştuk.
   Arap dilinin gramer ve edebiyat inceliklerinin bile tek başına Kur’ân meâli yazmaya yetmeyeceği, pek çok yardımcı ilim ve disipline ihtiyaç duyulduğu gün gibi ortadayken sadece Osmanlıca bir sözlüğün bu işe yettiğini iddia etmenin hangi bilimsel mantığa sığdırılabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu arada bazı yabancı araştırmacıların böyle bir işe yıllarını verdiklerini görmek insaf ehli için bazı sonuçlara ulaşma açısından oldukça önemlidir sanırım. Meselâ Fransız oryantalist (şarkiyatçı) Madame Denise Maçon “Le Saint Coran” isimli Fransızca tercümesinin önsözünde bu işe tam 30 yıl harcadığını söylemektedir.

    İlmi öğrenmenin de bir ilmi vardırvardır
    Kur’ân-ı Kerîm’i bizzat meâllendirmek veya tefsîr etmek bir yana, onun tefsîrlerini okumak bile ciddî bir ön bilgi birikimini gerekli kılmaktadır. Hadîs, İslâm Tarihi, Fıkıh ve Usûl (Metodoloji) konusunda bazı temel ta’bîr ve kavramlara âşinâ olmayanların sağlıklı sonuç ve değerlendirmelere ulaşmaları mümkün değildir.
    Ayrıca Kur’ân tefsîrinin vazgeçilmez kaynaklarının neler olduğunu bilmeyenlerin Kur’ân-ı Kerîm’in veya Hazreti Peygamberin tefsîr ettiği âyetleri bunlarla hiç kayıtlı kalmaksızın kendi şahsî tercih ve tevcihleriyle yorumlamaya kalkması mes’eleye çok karmaşık ve tehlikeli boyutlar kazandıracaktır. Bu anlayışı yasaklamacı ve tutucu bir telâkkî olarak değil de bilimsel ciddiyetin önemini teslim etmek olarak değerlendirirsek çok isabetli hareket etmiş oluruz. Dünya işlerimiz için çoğu zaman büyük fedakârlıklar göstermekte beis görmezken ebedî mutluluğumuzu ilgilendiren böyle hayatî bir konuyu hafife almamız normal midir?
   Bu vesîleyle bugünkü yazımızda Kur’ân-ı Kerîm’de çok geçen takvâ, ittika ve müttekî kelimelerinin sözlük ve terim anlamlarını açıklamaya çalışacağız. Bu kelimelere Kur’ân-ı Kerîm’de çok sık rastlarız. Arapçada korumak, muhafaza altına almak, gözetmek anlamı ifade eden bir fiilden (veka) türemiştir.
    Korunmak, sakınmak, kendini korumak, çekinmek, uzak durmak anlamlarında kullanılır. Halk arasında “takvâ ehli” denildiği zaman samimî dindar, dînî emirlere riayeti tam olan insan kastedilir. “Müttekî” de haramlardan ve her çeşit aşırılıktan sakınan dîni bütün müslüman anlamında kullanılır.


   Dar anlayışlardan mânâ zenginliğine
    Müttekî kelimesi, genellikle kötülüklerden sakınan anlamıyla algılanmaktadır. Halbuki Kur’ân-ı Kerîm, bu sıfatla nitelenen kimselerin çeşitli özelliklerini açıklarken kelimeye çok şumullü ve kapsamlı manâlar yüklemiştir. Kur’ân’daki tarif ve belirlemelere göre “müttekî” sadece kötülüklere direnen, yanlışlardan kaçınan biri değil aynı zamanda çok çalışkan ve verimli bir aksiyon adamıdır. O ilim, irfan ve erdem yolunda etrafına ışık saçan bir insanlık meş’alesidir. Toplum gerçek müttekîlerin gayretli omuzlarında ve ihlâslı amel ve aksiyonlarıyla yücelecektir. Kur’ân’ın kılavuzluğunda olgun ve ideal insan imajı çizen gerçek bahtiyarlar ve ahlâk kahramanları müttekîlerdir.
   
   * MEHAZ: 05.MAYIS.2000 TARİHLİ TÜRKİYE GAZETESİ’NDEN ALINDI
 
  * MAKALE : Prof. Dr. ORHAN KARMIŞ
  * DETAYLI BİLGİ İÇİN BKZ , WEB : http://www.dinimizislam.com/detay.asp?id=2602
    ****
    ****

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR